Padel Club Vine a gaudir de les nostres instal·lacions esportives en un entorn privilegiat envoltat de natura a Barcelona: Outdoor Padel, Tennis, Piscines descobertes, Sala de Fitness & Activitats Dirigides, Bar Restaurant Terrassa Alta soci club padel
-

#Padel

#Tennis

#Activitats Dirigides

#Piscines

NORMATIVA GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA

1. Per formalitzar l´ alta com soci és imprescindible aportar la documentació següent:
• Formulari d' inscripció degudament complimentat.
• Fotocòpia del DNI o passaport o llibre de família per els menors de 14 anys.
• Original de les dades bancaries per confirmar el document d'alta. Si el titular del compte no és el sol·licitant o tutor firmant s'haurà d'aportar una autorització signada i una fotocòpia del DNI o passaport del titular.
• Entre els 16 i els 17 anys s'haurà d'adjuntar una autorització dels tutors.
També s'ha de realitzar el pagament de la matrícula, la primera mensualitat de la quota (mes en curs mitjançant efectiu o targeta) i les despeses d'inscripció. Al moment de l'alta es farà una fotografia digital al nou soci per poder garantir un control posterior en l'accés a les instal·lacions.
2. Les quotes de soci es cobren per mes avançat dintre dels darrers 5 dies de cada mes mitjançant domiciliació bancària (a excepció del primer pagament que s'abona al moment de l'alta).
3. Els menors de 16 anys només poden ser socis del centre en el cas que ho siguin el pare, la mare o tutor/a, i prèvia autorització d'ells. El tutor, en qualsevol cas, és el responsable del menor.
4. Els menors d'entre 16 i 17 anys (tots dos inclosos) han d'aportar una autorització dels tutors per poder inscriure's en el Club.
5. Al moment d'inscripció al Club el soci rebrà un carnet que és personal i intransferible. En cas de pèrdua el preu del duplicat és de 5€.
6. Qualsevol canvi en les dades de contacte (adreça, telèfon, e-mail…) s'ha de notificar en la recepció del Club per escrit o via e-mail; en el cas de les dades bancàries les variacions han de comunicar-se abans del dia 20 de cada mes.
7. Les quotes de soci s'actualitzen cada 1 de gener i s'apliquen fins al 31 de desembre del mateix any.
8. Per comprar una entrada puntual s'ha de presentar un document d'identificació. Les entrades i invitacions estan condicionades a l'aforament de la instal·lació, permeten un sol accés i obliguen al compliment de la present normativa.
9. Els menors de 18 anys no poden comprar cap entrada puntual si no van acompanyats d'un adult.
10. La baixa com a membre del Club o d'alguna activitat concreta ha de tramitar-se abans del dia 20 del mes en curs per tindre efecte el mes següent. Només s'admeten baixes per escrit o de forma presencial en recepció. En qualsevol cas s'haurà de retornar el carnet de soci corresponent.
11. El fet de donar-se de baixa implica la pèrdua de la quota de matrícula, l'antiguitat i el nombre de soci.
12. No es contempla, en cap cas, la baixa temporal.
13. Els socis que tinguin un rebut pendent no podran accedir a les instal·lacions.
14. Els rebuts retornats s'han d'abonar en la recepció del Club, amb un recàrrec que ascendeix a l'import generat per la devolució del rebut bancari. El rebut i el corresponent recàrrec s'han de liquidar, en tot cas, abans de 2 mesos.
15. Els socis amb dos rebuts pendents són donats automàticament de baixa, cosa que es notificarà mitjançant correu electrònic o per carta.
16. Si un soci es dóna de baixa o modifica el tipus de quota no podrà donar-se d'alta novament, fins transcorregut un any, i per al supòsit que dins d'aquest període mostrés el seu interès a donar-se d'alta o modifiqués el tipus de quota, pagarà totes les quotes o diferència, des de la data de baixa fins a l'alta nova.
17. Si un soci donat de baixa per rebuts impagats vol tornar-se a inscriure, ha d'abonar els rebuts pendents i els recàrrecs bancaris; després pot formalitzar novament l'alta segons el procediment habitual.
18. En cas de perdre la clau de la taquilla el següent rebut domiciliat portarà un recàrrec de 15€ en aquest concepte.
19. Es paga la matrícula d'entrada (150 €) des de l'1 de maig fins al 14 de juny. Les despeses d'inscripció (35 €) es paguen durant tot l'any. Les quotes amb pagament anual estan exemptes de matrícula d'entrada i despeses d'inscripció. 


El Racó dels Esports, S.L.